12.01.2018

Съобщение

Заседание на Общинска избирателна комисия 13.00ч. на 12.01.2018 год. 

02.12.2015

Съобщение

Заседание на Общинска избирателна комисия на 03.12.2015 г. от 16: 00 ч.

20.11.2015

Съобщение

Заседание на Общинска избирателна комисия Омуртаг в 16:00 ч.

13.11.2015

Съобщение

Заседание на Общинска избиратена комисия на 16.11.2015 г. в 10:00 ч.

12.11.2015

Съобщение

Заседание на Общинска избирателна комисия на 12.11.2015 г. от 11:00 ч.

03.11.2015

Съобщение

Във връзка със Заповед № 377/02.11.2015 г. на Областия Управител на Област Тъговище се свиква първо заседание на новоизбрания Общински съвет Омуртаг на 05.11.2015 г./ четвъртък/ в 10:00 ч. в заседателната зала на Общински съвет Омуртаг в сградата на общинска администрация - Омуртаг.

Заседанието ще се проведе при следния дневен ред:

1. Полагане на клетва по чл. 32, ал. 1 от ЗМСМА на новоизбраните Общински съветници, наКмет на обина Омуртаг и Кметове на кметства и подписване на клетвен лист.

2.Избор на Председател на Общинския съвет по реда на чл. 24, ал. 1 от ЗМСМА.

30.10.2015

Съобщение

Във връзка с постъпили жалби и сигнали в Централната избирателна комисия относно неотразяване на преференциалния вот, неправилно преброяване на бюлетините, неправилно попълване на секционните протоколи и постъпили искания за повторно преброяване и отчитане на изборните резултати, Ви уведомяваме следното:

След обявяване на изборните резултати от общинските избирателни комисии не е допустимо повторно преброяване на бюлетините от ОИК и от ЦИК.

Решенията на общинските избирателни комисии за определяне на резултатите от изборите подлежат на обжалване пред съответния административен съд в 7-дневен срок от обявяването на решенията.

Право да обжалват тези решения имат всички кандидати за общински съветници или кметове, партиите, коалициите и лицата, които представляват инициативните комитети, регистрирали кандидати за съответния вид избор. Редът за обжалване на изборните резултати и последиците от обжалването са уредени в раздел ХІ, чл. 459 и сл. на Изборния кодекс.

27.10.2015

Съобщение

Общинска избирателна комсия  Омуртаг свиква заседание  в 16:00 ч. на 27.10.2015 г.

17.10.2015

Съобщение

 График за провеждане на обучения на СИК в Община Омуртаг, както следва:

На 21.10.2015 г. от 10:00 ч. – за членове на СИК живущи в населените места извън гр.Омуртаг. В сградата на старото Читалище.

На 21.10.2015 г. от 14:00 ч. – за членове на СИК живущи в гр. Омуртаг. В сградата на старото Читалище.

07.10.2015

Съобщение

Упълномощени представители - Решение № 2224-НР от 16.09.2015 г. и Решение № 2113-МИ от 11.09.2015 г. на ЦИК.

Представителите на инициативните комитети, партиите и коалициите, регистрирани в националния референдум, се упълномощават по реда на Решение № 2224-НР от 16.09.2015 г. на ЦИК.

Представителите на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети, регистрирани в местните избори и издигнали кандидати, се упълномощават по реда на Решение № 2113-МИ от 11.09.2015 г. на ЦИК.

Представителите на партиите и коалициите, регистрирани за участие и издигнали кандидати в местните избори и регистрирани по реда на чл. 16, ал. 2 от ЗПУГДВМС в националния референдум, се упълномощават по реда на Решение № 2113-МИ от 11 септември 2015 г. на ЦИК. Тези партии и коалиции предават на ОИК един списък на техни представители, упълномощени едновременно за местните избори и за националния референдум.

Списъците на упълномощените представители се предават на ОИК на хартиен носител в един екземпляр и на технически носител в excel  формат до 24.10.2015 г., включително и се публикуват на интернет страницата на комисията.

При произвеждане на втори тур за избор на кмет, упълномощените за първия тур представители на кандидатите за кмет участващи във втория тур, запазват статута си. Между двата тура могат да се упълномощят и нови представители на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети, чиито кандидати участват във втори тур.

06.10.2015

Съобщение

Във връзка с чл. 234 от ИК и Заповед № 474 /05.10.2015 г. на ВИД Кмет на Община Омуртаг, Общинска избирателна комисия утвърждава избирателна секция № 252200004 с адрес – Народно Читалище „Отец Паисий „ за гласуване на лица с увредено зрение или със затруднения в придвижването.

Заявки за оказване на помощ и осигуряване на транспортно средство за придвижването до избирателната секция могат да се правят на тел. 0605 6 23 11 и 0605 6 20 72 всеки работен ден от 08:00 до 17:00 ч. и в изборния ден от 06: 00 до 18:00 ч.

 

03.10.2015

Съобщение

ОТНОСНО ЗАСТЪПНИЦИ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ОМУРТАГ

 

Регистрация на застъпници - Решение № 2113-МИ от 11.09.201 г. на ЦИК.

Общият брой на застъпниците за всеки вид избор на всяка кандидатска листа на партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет не може да надвишава броя на избирателните секции в съответния изборен район. Едно лице може да бъде застъпник на кандидати само на една кандидатска листа. Кандидатските листи за общински съветници и за кмет на една и съща партия, коалиция, местна коалиция могат да бъдат представлявани само от един застъпник в една избирателна секция в изборния ден. В изборния ден застъпниците не са обвързани с конкретна избирателна секция.

Заявленията за регистрация се предават на ОИК на хартиен носител в един екземпляр и на технически носител в excel  формат до 23 октомври 2015 г. включително. Застъпниците се регистрират с решение на съответната ОИК до изборния ден.

Удостоверенията на застъпниците се създават от „Информационно обслужване“ АД и се изпращат по електронен път на ОИК, след проверка на заявените лица и приемане на решение за регистрация.

29.09.2015

Съобщение

Във връзка с Решение № 2363 - МИ от 26.09.2015 г. на ЦИК и Писмо изх.№ МИ - 15 - 938 / 25.09.2015 г.на ЦИК, в случаите на необходимост в периода за предаване на информация, подготовка на предпечатен образец на бюлетината и печатането на бюлетините да се осъществява връзка с:

1. Елица Йорданова Христова - Анастасова  - тел : 0888103450

2. Алберт Адалбертов Бутрев          - тел : 0885776504

3. Десислава Станчева Славова   - тел : 0897024577

24.09.2015

Съобщение

На 25.09.2015 г. Общинска избирателна комисия свиква заседание в 10.00 ч.

Председател:

/Елица Христова -Анастасова /

Секретар:

/ Алберт Бутрев /

24.09.2015

Съобщение

Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" към Министерството на регионалното развитие благоустройството осигурява справка за номера на избирателната секция и мястото на гласуване за избори за общински съветници и кметове и национален референдум на 25.10.2015 г. за всички български граждани.

Всички избиратели могат да проверят адреса на избирателната си секция по следните начини:

- През  Интернет  на адрес http://www.grao.bg/elections/ Сайтът предоставя и възможността да се подават "Искане за гласуване по настоящ адрес" по електронен път и да се регистрират издадените "Удостоверения за гласуване в определено населено място“ от общинските администрации след идентификация с електронен подпис.

- Чрез стационарен или мобилен телефон

Избира се 0800 1 4726 ("0800 1 GRAO"). Тел. 0800 1 4726 е безплатен за цялата страна.

19.09.2015

Съобщение

 

На основание чл.57,ал.1,т.1 и 2 във връзка с чл.196,ал.3 от ИК и Решение №2255 - МИ 18.09.2015 г . на ЦИК.

Общинска избирателна комисия ще проведе жребии за определяне на реда за представяне в диспутите по регионалните радио и телевизионни центрове на регистрираните в ОИК за участие в изборите за общински съветници и за кметове и за партии,коалиции,местни коалиции и инициативни комитети на 25.10.2015 г. на 23.09.2015 г. в 15.00 ч. в голямата зала на Общинска Администрация Омуртаг ет.3 .

19.09.2015

Съобщение

 

На основание чл.57,ал.1,т.1 и 2 във връзка с чл.87,ал.10 и чл.423,ал.1 и 2 на ИК и Решение №2250 - МИ 18.09.2015 г . на ЦИК.

Общинска избирателна комисия ще проведе жребии за поредните номера на партиите, коалициите, местните коалиции и независимите кандидати в бюлетините за гласуване за Общински съветници и за кметове на 25.10.2015 г. на 23.09.2015 г. 14.00ч. в голямата зала на Общинска Администрация Омуртаг ет. 3 .

16.09.2015

Съобщение

Общинска избирателна комисия  Омуртаг  уведомява регистрираните партии и коалиции, че при подаване на заявленията за регистрация на кандидатите за съответния вид избори ще извършва проверка, както е разпоредено в чл. 414, ал. 2 от ИК. В тази връзка е необходимо партиите/коалициите да приложат копие от личната карта или личният паспорт на всеки кандидат. След извършването на служебната проверка, копията от личните документи се връщат обратно на упълномощения представител на партията/коалицията.

Поради многобройните запитвания, ОИК Омуртаг уточнява, че при регистрирането на кандидатите за участие в изборите НЕ Е нужно да се прилага свидетелство за съдимост!

16.09.2015

Съобщение

https://cik.is-bg.net/upload/11543/_.xlsx

    

ДО УЧАСТНИЦИТЕ В ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И КМЕТОВЕ, РЕГИСТРИРАНИ В ОБЩИНА ОМУРТАГ :

ОИК Омуртаг уведомява регистрираните участници, че срока за регистриране на кандидатски листи е до 22.09.2015 г. 18:00 часа. При подаване на документи следва регистрираните партии, коалиции и местните такива, да представят Приложение № 58-МИ от изборните книжа, а инициативните комитети - Приложение № 59-МИ,както и изискуемите по ИК документи към тях, както и да предоставят на комисията предложенията си и в електронен вид.

16.09.2015

Съобщение

Общинската избирателна комисия Омуртаг уведомява, че на страницата на ЦИК , в раздел „Съобщения" са дадени указания към представителите на инициативните комитети, относно указание за попълване на „списък“ в структуриран вид в подкрепа регистрацията на независими кандидати за общински съветници или за кметове, издигнати от инициативни комитети за участие в изборите на 25 октомври 2015г.

       За въвеждането на данните от списъците по приложение № 66-МИ от изборните книжа за общински съветници и за кметове се използва програмата „Списък на лица, подкрепящи регистрацията на независими кандидати за общински съветници или за кметове, издигнати от инициативни комитети”.

       След стартиране на програмата се натискат последователно бутоните „Enable Editing" и „Enable Content", ако се изисква това, след което за въвеждане на данните от списъка следва да се натисне и бутона „Въвеждане на ред". Появява се таблица „въвеждане на ЕГН", в която се попълват съответните данни за лицето от списъка като се започне от номер по ред в списъка, номер на страница, ЕГН и последователно трите имена, населеното място, улица и номер след което се натиска бутона „add”(добави), данните се прехвърлят в основната таблица, а таблицата „въвеждане на ЕГН” се нулира за попълване на данните на следващо лице от списъка и т.н.

       Когато се завърши списъка се натиска бутон „close” (затвори) и се записва файла чрез „save as”(запази като) на съответното устройство (диск, CD, флашка (USB) и т.н.). Записва се веднъж като файл във формат на Excel и втори път като файл CVS (coma delimited), като името на файла съдържа името на независимия кандидат (например: „Списък на лица, в подкрепа регистрацията на независимия кандидат „ХХХХХХ”.Тези 2 файла се записват на технически носител (CD или USB) и се представят заедно с документацията. Записът във файла трябва да е в реда, в който е подредена документацията в папките със списъците.

Програмата може да изтеглите от тук.

15.09.2015

Съобщение

Номера на изборните райони, съобразно Единния класификатор на административно-териториалните единици в страната

 

МНОГОМАНДАТЕН ИЗБОРЕН РАЙОН

ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ ОМУРТАГ          2522

ЕДНОМАНДАТЕН ИЗБОРЕН РАЙОН

ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА ОМУРТАГ                        2522

 

 

№ на избирателен

район

 

Населено место

25 22 03647

с.Беломорци

25 22 07243

с.Българаново

25 22 10392

с.Великденче

25 22 10481

с.Величка

25 22 10687

с.Веренци

25 22 10728

с.Веселец

25 22 11212

с.Висок

25 22 12156

с.Врани кон

25 22 15922

с.Голямо Църквище

25 22 16420

с.Горна Хубавка

25 22 16818

с.Горно Козарево

25 22 16849

с.Горно Новково

25 22 17230

с.Горско село

25 22 22280

с.Долна Хубавка

25 22 22664

с.Долно Козарево

25 22 22719

с.Долно Новково

25 22 31416

с.Звездица

25 22 30692

с.Зелена Морава

25 22 31262

с.Змейно

25 22 32620

с.Илийно

25 22 35643

с.Камбурово

25 22 35643

с.Камбурово

25 22 36806

с.Кестеняво

25 22 37811

с.Козма Презвитер

25 22 39596

с.Красноселци

25 22 48790

с.Могилец

25 22 53062

с.Обител

25 22 55327

с.Панайот Хитово

25 22 55381

с.Паничино

25 22 56112

с.Петрино

25 22 56856

с.Плъстина

25 22 58774

с.Птичево

25 22 58972

с.Пъдарино

25 22 59029

с.Първан

25 22 63639

с.Рътлина

25 22 68761

с.Станец

25 22 73609

с.Тъпчилещово

25 22 75013

с.Угледно

25 22 78166

с.Царевци

25 22 78450

с. Церовище

25 22 81147

с.Чернокапци

10.09.2015

ЗАСЕДАНИЕ НА ОИК - ОМУРТАГ

 Заседанието на ОИК Омуртаг на 10.09.2015г. ще бъде от 16:00ч. в заседателната зала на комисията.

още съобщения

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 345 / 12.01.2018

  относно: Приемане на единна номерация на избирателна секция от Общинска избирателна комисия в частични избори за кмет на кметство с. Кестеново на 18.02.2018 год.

 • № 344 / 09.01.2018

  относно: Определяне на член от Общинска избирателна комисия, които да подписва Решения на комисията при отсъствие на Председател и Секретар.

 • № 343 / 09.01.2018

  относно: Определяне на място за обявяване на Решения на Общинска избиратлна комисия гр. Омуртаг.

всички решения