23.09.2023

Заседание на ОИК-Омуртаг

На 23.09.2023 г. от 16,30 ч. ще се проведе заседание на ОИК-Омуртаг.

21.09.2023

Заседание на ОИК-Омуртаг

На 21.09.2023 г. от 16,30 часа ще се проведе заседание на ОИК-Омуртаг.

20.09.2023

Образец на кандидатска листа в ексел формат

С оглед спазване на изискванията на РЕШЕНИЕ № 2122-МИ/ 29 август 2023 г. на ЦИК ОТНОСНО: регистрация на кандидатите в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г., т.18.1. следва да се има предвид, че Предложението от партията/коалицията/местната коалиция с имената, единния граждански номер и постоянния адрес – настоящ адрес/ адрес на пребиваване на кандидатите (Приложение № 51-МИ и Приложение № 52-МИ от изборните книжа)  се представя в ОИК на хартиен и на технически носител в ексел формат. За всеки отделен вид избор – общински съветници, кмет на община/район/кметство се подава отделно предложение. За изборите за кметове на райони/кметства се подава едно общо предложение, като се вписват районите/кметствата.

На долупосочения линк е публикуван образец на кандидатска листа в ексел формат.

https://cik.is-bg.net/upload/205018/%D0%9A%D0%9B-%D0%9C%D0%98-2023-%D0%9A%D0%BC%D0%B5%D1%82+%D0%BD%D0%B0+%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0%2C+%D0%BA%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B5+%D0%BD%D0%B0+%D0%BA%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%2C%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8+%D1%81%D1%8A%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8.xlsx

18.09.2023

Заседание на ОИК-Омуртаг

На 18.09.2023 г. от 17,15 часа ще се проведе заседание на ОИК-Омуртаг.

17.09.2023

Регистрация на кандидатите в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

Съгласно РЕШЕНИЕ № 2122-МИ от 29 август 2023 г. на ЦИК при регистрация на кандидатските листи от партии, коалции, местни коалиции следва:

I. Право да бъдат избирани

1. Право да бъдат избирани за общински съветници и кметове имат българските граждани, които са навършили 18 години към изборния ден включително, не са поставени под запрещение, не изтърпяват наказание лишаване от свобода и са живели през последните 6 месеца (към дата 28 април 2023 г. включително): за общински съветници, кметове на общини и райони в съответната община; за кметове на кметства – в съответното населено място.

2. Право да бъде избиран за общински съветник има и всеки гражданин на държава – членка на Европейския съюз, който не е български гражданин, навършил е 18 години към изборния ден включително, не е поставен под запрещение, не изтърпява наказание лишаване от свобода, има статут на продължително или постоянно пребиваващ в Република България, живял е през последните 6 месеца в съответната община (към дата 28 април 2023 г. включително) и не е лишен от правото да бъде избиран в държавата членка, на която е гражданин.

ІІ. Издигане на кандидати

3. Кандидати могат да издигат партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети, регистрирани за участие в изборите на 29 октомври 2023 г. в общинската избирателна комисия.

4. Партиите, коалициите и местните коалиции не могат да регистрират като кандидати военнослужещи от въоръжените сили, служители в дипломатическата служба, служители от МВР, Държавна агенция „Разузнаване“, Националната служба за охрана и Държавната агенция „Технически операции“, както и държавни служители от Държавна агенция „Национална сигурност“, съдии, прокурори и следователи, както и други лица, на които със закон е забранено членство в политическа партия. Тези граждани може да участват в изборите като независими кандидати.

 

ІІІ. Кандидатски листи

5. Партиите, коалициите и местните коалиции подреждат кандидатите в кандидатски листи по едномандатни и многомандатни изборни райони.

 Кандидатите за общински съветници на партии и коалиции се вписват в регистъра на кандидатските листи и се регистрират с номера, под които са подредени в кандидатската листа. 

6. Коалициите участват в изборите с обща кандидатска листа във всеки отделен едномандатен и многомандатен изборен район.

7. Партиите и коалициите, които участват в състава на местни коалиции за определен вид избор, не могат да регистрират самостоятелно свои кандидатски листи или кандидати за същия вид избор.

8. Броят на кандидатите в една кандидатска листа за общински съветници  на партии, коалиции или местни коалиции не може да надхвърля броя на членовете на общинския съвет.

9. Инициативните комитети издигат независими кандидати за общински съветници и за кметове, като всеки кандидат за общински съветник или кмет образува самостоятелна кандидатска листа.

10. Независим кандидат не може да бъде включван в кандидатска листа на партия или коалиция.

V. Документи 

8. Регистрирането на кандидатските листи се извършва от общинската избирателна комисия след представяне на:

18.1. предложение от партията/коалицията/местната коалиция с имената, единния граждански номер и постоянния адрес – настоящ адрес/ адрес на пребиваване на кандидатите (Приложение № 51-МИ и Приложение № 52-МИ от изборните книжа); предложението се подписва от лицата, представляващи партията или коалицията, или от изрично упълномощени от тях лица. Предложението се представя в ОИК на хартиен и на технически носител в ексел формат. За всеки отделен вид избор – общински съветници, кмет на община/район/кметство се подава отделно предложение. За изборите за кметове на райони/кметства се подава едно общо предложение, като се вписват районите/кметствата;

18.2. предложение от инициативния комитет с имената, единния граждански номер и постоянния адрес – настоящ адрес или адрес на пребиваване на кандидата (Приложение № 53-МИ от изборните книжа); предложението се подписва от лицето, представляващо инициативния комитет;

18.3. заявление-декларация по образец от всеки един от кандидатите, че е съгласен да бъде регистриран от предложилата го партия/коалиция/местна коалиция или инициативен комитет и че отговаря на условията по чл. 397, ал. 1 или 2 и по чл. 413, ал. 1, 2, 3 и 4 ИК (Приложение № 54-МИ от изборните книжа);

18.4. кандидатът за общински съветник  –  гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, който не е български гражданин, представя  декларация по образец (Приложение № 55-МИ от изборните книжа), в която декларира:

а) гражданство и адрес на пребиваване в съответното населено място;

б) че не е поставен под запрещение;

в) данните от личната карта или паспорта и личен номер;

Кандидатът представя удостоверение от компетентните органи на държавата – членка на ЕС, на която е гражданин, че не е лишен от правото да бъде избиран и че на тези органи не им е известно да съществува такова лишаване от права. В случай че кандидатът не може да представи удостоверението, декларира, че не е лишен от право да бъде избиран в държавата членка, на която е гражданин.

18.5. пълномощно на лицата, упълномощени да представляват партията/коалицията/местната коалиция пред общинската избирателна комисия, в случаите когато документите се подписват и/или подават от упълномощени лица.

19. Общинската избирателна комисия проверява и отбелязва данните от личната карта или личния паспорт за страната на кандидата, единния граждански номер (личния номер), постоянния и настоящия адрес (адрес на пребиваване) и датата на адресната регистрация.

20. Регистрирането на кандидатските листи в общинските избирателни комисии се извършва до 26 септември 2023 г. включително (не по-късно от 32 дни преди изборния ден).  

17.09.2023

Заседание на ОИК-Омуртаг

На 17.09.2023 г. от 17,00 часа ще се проведе заседание на ОИК-Омуртаг.

16.09.2023

Заседание на ОИК-Омуртаг

На 16.09.2023 г. от 16,30 часа ще се проведе заседание на ОИК-Омуртаг.

15.09.2023

Заседание на ОИК-Омуртаг

На 15.09.2023 г. от 16,30 ч. ще се проведе заседание на ОИК-Омуртаг.

13.09.2023

Заседание на ОИК-Омуртаг

На 13.09.2023 г. от 16,30 часа ще се проведе заседание на ОИК-Омуртаг.

12.09.2023

За избирателите

04.09.2023

Заседание на ОИК-Омуртаг

На 09.09.2023 год. (събота) от 10,30 ч. в Заседателна зала на община Омуртаг ще се проведе първо заседание на ОИК-Омуртаг.

11.09.2023

Съобщение

Определени са населените места, в които ще се провеждат избори за кметове на кметства на 29 октомври 2023 г.

с.Беломорци

с.Българаново

с.Великденче

с.Величка

с.Веренци

с.Веселец

с.Висок

с.Врани кон

с.Голямо Църквище

с.Горна Хубавка

с.Горно Козарево

с.Горно Новково

с.Горско село

с.Долна Хубавка

с.Долно Козарево

с.Долно Новково

с.Звездица

с.Зелена Морава

с.Змейно

с.Илийно

с.Камбурово

с.Кестеново

с.Козма Презвитер

с.Красноселци

с.Могилец

с.Обител

с.Панайот Хитово

с.Паничино

с.Петрино

с.Плъстина

с.Птичево

с.Пъдарино

с.Първан

с.Рътлина

с.Станец

с.Угледно

с.Церовище

с.Чернокапци

11.09.2023

Заседание на ОИК-Омуртаг

На 12.09.2023 година от 16,30 часа в ст. №20 в сградата на общинска администрация Омуртаг ще се проведе заседание на ОИК-Омуртаг.

още съобщения

Календар

Решения

  • № 53 / 23.09.2023

    относно: регистрация на кандидатски листи за кметове на кметства в Община Омуртаг по предложение на Местна коалиция „СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ (НДПС)“

  • № 52 / 21.09.2023

    относно: Заличаване на регистрация на кандидат за общински съветник, предложен от МК „Съюз на демократичните сили (НДПС)“

  • № 51 / 21.09.2023

    относно: регистрация на кандидатска листа за общински съветници в Община Омуртаг по предложение на КП „БСП за България”

всички решения