14.01.2022

приемане на хронограма за частични избори за кметове на 27 февруари 2022 г.

С РЕШЕНИЕ № 1065 -МИ от 21 декември 2021 г. на Централната избирателна комисия е приета хронограма за частични избори за кметове на 27 февруари 2022 г.

В община Омуртаг ще се проведат частични местни избори за кмет на кметство с.Илийно, съгласно Указ № 256 на Президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Илийно, община Омуртаг, област Търговище, на 27 февруари 2022 г. (обн., ДВ, бр. 82 от 01.10.2021 г.)

https://www.cik.bg/bg/chastichni_izbori_2019-2023

14.01.2022

Правила за произвеждане на изборите по реда Изборния кодекс

Untitled Document

                                        Правила за произвеждане на изборите

              Чл. 464. При произвеждане на частични избори за кмет се прилагат разпоредбите на кодекса със следните изключения:

         1. извършената в Централната избирателна комисия регистрация на партии и коалиции за участие в общите избори за общински съветници и кметове запазва действието си; за да може да участват в частичните избори, партиите и коалициите подават заявление в Централната избирателна комисия не по-късно от 35 дни преди изборния ден; към заявлението се прилага удостоверение от Сметната палата по чл. 133, ал. 3, т. 6 и чл. 140, ал. 3, т. 1, буква "г" и удостоверение за актуално правно състояние на партиите от Софийския градски съд по чл. 133, ал. 3, т. 1 и чл. 140, ал. 3, т. 1, буква "а"; когато една или повече партии излязат от коалицията, тя запазва регистрацията си, ако в нея са останали поне две партии; партиите, излезли от коалицията, може да участват на изборите самостоятелно;

 2. партиите и коалициите, променили лицата, оправомощени да ги представляват, или регистрирали други промени в устава си или решението за създаване на коалицията, имащи отношение към изборите, уведомяват за тези промени Централната избирателна комисия и представят предвидените в чл. 133, ал. 3, т. 1, 2, 7, 8 и 9 или в чл. 140, ал. 3, т. 1, 2, 3, 7 – 9 документи в срока по т. 1;

3. нерегистрираните за участие в общите избори за общински съветници и кметове партии и коалиции се регистрират в Централната избирателна комисия не по-късно от 35 дни преди изборния ден; към заявлението се прилагат документите по чл. 133, ал. 3 или чл. 140, ал. 3;

4. регистрацията на партиите и коалициите по т. 3 или чл. 469, ал. 4 за участие в частичен или нов избор, произведен след общите избори за общински съветници и кметове, запазва действието си за всеки следващ частичен или нов избор; за допускане за участие във всеки следващ частичен избор се прилагат изискванията на т. 1, 2 и т. 5 – 13;

 5. партиите и коалициите, които ще участват в частичните избори, се регистрират в общинската избирателна комисия не по-късно от 30 дни преди изборния ден;

 6. кандидатите се регистрират в общинската избирателна комисия не по-късно от 25 дни преди изборния ден и се обявяват не по-късно от 20 дни преди изборния ден;

 7. избирателните секции се образуват не по-късно от 35 дни преди изборния ден;

 8. избирателните списъци се обявяват не по-късно от 20 дни преди изборния ден;

 9. общинската избирателна комисия назначава секционните избирателни комисии не по-късно от 25 дни преди изборния ден по предложение на кмета на общината, направено по реда на чл. 89 – 92, не по-късно от 27 дни преди изборния ден;

 10. предизборната кампания се открива 20 дни преди изборния ден;

 11. разходите по организационно-техническата подготовка и обезпечаването на частичните избори, включително с техника и консумативи, са за сметка на общинския бюджет;

12. възнагражденията на членовете на общинската избирателна комисия и на членовете на секционните избирателни комисии се определят с методиката по чл. 57, ал. 1, т. 7;

 13. сроковете, предвидени в кодекса, свързани с подготовката и произвеждането на изборите, се прилагат съответно на сроковете, посочени в т. 1 – 12.

 

 

14.01.2022

Заседание на ОИК-Омуртаг

На 18.01.2022 година от 14,00 часа в Заседателна зала на община Омуртаг ще се проведе първо заседание на ОИК-Омуртаг във вр.с провеждането на частични местни избори за кмет на кметство с.Илийно, общ.Омуртаг.

30.09.2021

Заседание на ОИК

На 30.09.2021 г. от 15,00 часа ще се проведе заседание на ОИК-Омуртаг в Заседателна зала на община Омуртаг.

30.09.2021

Обучение на СИК

На 30.09.2021г. от 14,00 ч. в Заседателна зала на община Омуртаг ще се проведе обучение на СИК във вр. с провеждането на частични местни избори за кмет на кметство с.Церовище.

23.09.2021

образец на бюлетина за гласуване

На осн. т.7 от Решение № 1823-МИ от 9 юни 2020г. на Централната избирателна комисия (ЦИК) и във вр. с писмо с изх.№ ЧМИ-15-93/23.09.2021г. на ЦИК се разрешава на ОИК-Омуртаг да публикува одобрения предпечатен образец на бюлетината за гласуване в частичните избори на 3 октомври 2021 г. за кмет на кметство с.Церовище, общ.Омуртаг.

https://cik.is-bg.net/upload/166060/%D0%B1%D1%8E%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5+%282%29.pdf

16.09.2021

Заседание на ОИК-Омуртаг

На 16.09.2021 година от 14,00 часа в Заседателна зала на община Омуртаг ще се проведе заседание на ОИК-Омуртаг.

14.09.2021

РЕШЕНИЕ № 526-МИ /8 септември 2021 г. на ЦИК

РЕШЕНИЕ № 526-МИ /8 септември 2021 г.

ОТНОСНО: организация на гласуването в условията на извънредна епидемична обстановка във връзка с Covid-19 в частични избори за кметове на 3 октомври 2021 г.

https://www.cik.bg/bg/decisions/526/2021-09-08

14.09.2021

РЕШЕНИЕ № 527-МИ / 8 септември 2021 г. на ЦИК

РЕШЕНИЕ № 527-МИ /8 септември 2021 г.

ОТНОСНО: гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето, с подвижна избирателна кутия в нови и частични избори

https://www.cik.bg/bg/decisions/527/2021-09-08

 

14.09.2021

РЕШЕНИЕ № 529-МИ София, 10 септември 2021 г. на ЦИК

РЕШЕНИЕ № 529-МИ / 10 септември 2021 г. на Централната избирателна комисия

ОТНОСНО: определяне на условията и реда за машинно гласуване при произвеждане на частичните избори на 3 октомври 2021 г.

https://www.cik.bg/bg/decisions/529/2021-09-10

03.09.2021

Заседание на ОИК-Омуртаг

ОИК-Омуртаг ще проведе заседание на 03.09.2021г. от 17,00 ч. в Заседателна зала на община Омуртаг.

02.09.2021

Заседание на ОИК

ОИК-Омуртаг ще проведе заседание на 02.09.2021 год. от 17,00 часа в Заседателна зала на Община Омуртаг.

27.08.2021

Заседание на ОИК

На 31.08.2021 год. от 16,00 ч. ще се проведе заседание на ОИК-Омуртаг.

20.08.2021

Приемане на хронограма за частични избори за кметове на 3 октомври 2021 г.

РЕШЕНИЕ № 495-МИ от 18 август 2021 г.на Централната избирателна комисия, гр.София, 

ОТНОСНО: приемане на хронограма за частични избори за кметове на 3 октомври 2021 г

https://www.cik.bg/bg/decisions/495/2021-08-18

https://www.cik.bg/upload/165060/r495-%D0%9C%D0%98-prilojenie+-priemane+Hronograma+%D0%A7%D0%9C%D0%98+03102021-%D0%95%D0%A1-edited-2.doc

17.08.2021

Заседание на ОИК

На 24.08.2021 год. от 10,00 ч. се свиква заседание на ОИК-Омуртаг във вр. с  УКАЗ № 203 от 5.08.2021 г. за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Церовище, община Омуртаг, област Търговище, на 3 октомври 2021 г., издаден от Президента на РБ, oбн., ДВ, бр. 66 от 10.08.2021 г.

 

 

17.08.2021

Правила за провеждане на ЧМИ

                                                                   Раздел ХІІ от Изборния кодекс,

                                                                       Частични и нови избори

                                                               Правила за произвеждане на изборите

чл. 464. При произвеждане на частични избори за кмет се прилагат разпоредбите на кодекса със следните изключения:

 1. извършената в Централната избирателна комисия регистрация на партии и коалиции за участие в общите избори за общински съветници и кметове запазва действието си; за да може да участват в частичните избори, партиите и коалициите подават заявление в Централната избирателна комисия не по-късно от 35 дни преди изборния ден; към заявлението се прилага удостоверение от Сметната палата по чл. 133, ал. 3, т. 6 и чл. 140, ал. 3, т. 1, буква "г" и удостоверение за актуално правно състояние на партиите от Софийския градски съд по чл. 133, ал. 3, т. 1 и чл. 140, ал. 3, т. 1, буква "а"; когато една или повече партии излязат от коалицията, тя запазва регистрацията си, ако в нея са останали поне две партии; партиите, излезли от коалицията, може да участват на изборите самостоятелно;

 2. партиите и коалициите, променили лицата, оправомощени да ги представляват, или регистрирали други промени в устава си или решението за създаване на коалицията, имащи отношение към изборите, уведомяват за тези промени Централната избирателна комисия и представят предвидените в чл. 133, ал. 3, т. 1, 2, 7, 8 и 9 или в чл. 140, ал. 3, т. 1, 2, 3, 7 – 9 документи в срока по т. 1;

 3. нерегистрираните за участие в общите избори за общински съветници и кметове партии и коалиции се регистрират в Централната избирателна комисия не по-късно от 35 дни преди изборния ден; към заявлението се прилагат документите по чл. 133, ал. 3 или чл. 140, ал. 3;

 4. регистрацията на партиите и коалициите по т. 3 или чл. 469, ал. 4 за участие в частичен или нов избор, произведен след общите избори за общински съветници и кметове, запазва действието си за всеки следващ частичен или нов избор; за допускане за участие във всеки следващ частичен избор се прилагат изискванията на т. 1, 2 и т. 5 – 13;

 5. партиите и коалициите, които ще участват в частичните избори, се регистрират в общинската избирателна комисия не по-късно от 30 дни преди изборния ден;

 6. кандидатите се регистрират в общинската избирателна комисия не по-късно от 25 дни преди изборния ден и се обявяват не по-късно от 20 дни преди изборния ден;

 7. избирателните секции се образуват не по-късно от 35 дни преди изборния ден;

 8. избирателните списъци се обявяват не по-късно от 20 дни преди изборния ден;

 9. общинската избирателна комисия назначава секционните избирателни комисии не по-късно от 25 дни преди изборния ден по предложение на кмета на общината, направено по реда на чл. 89 – 92, не по-късно от 27 дни преди изборния ден;

 10. предизборната кампания се открива 20 дни преди изборния ден;

 11. разходите по организационно-техническата подготовка и обезпечаването на частичните избори, включително с техника и консумативи, са за сметка на общинския бюджет;

 12. възнагражденията на членовете на общинската избирателна комисия и на членовете на секционните избирателни комисии се определят с методиката по чл. 57, ал. 1, т. 7;

 13. сроковете, предвидени в кодекса, свързани с подготовката и произвеждането на изборите, се прилагат съответно на сроковете, посочени в т. 1 – 12.

 

още съобщения

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 21-ЧМИ / 03.10.2021

  относно: Упълномощаване на член на ОИК-Омуртаг за предаване на ТЗ на ГД „ГРАО“ в МРРБ избирателни списъци

 • № 20-ЧМИ / 03.10.2021

  относно: обявяване на избран кмет в частичните местни избори за кмет на кметство с.Церовище на 3 октомври 2021 година

 • № 19-ЧМИ / 30.09.2021

  относно: Регистрация на застъпник на ПП „Движение за права и свободи-ДПС“

всички решения