28.11.2023

Заседание на ОИК-Омуртаг

На 29.11.2023 г. от 12,15 ч. ще се проведе заседание на ОИК- Омуртаг.

11.11.2023

Заседание на ОИК-Омуртаг

На 13.11.2023 г. от 13,30 ч. ще се състои заседание на ОИК-Омуртаг.

28.10.2023

Заседание на ОИК-Омуртаг.

На 28.10.2023 г. от 10,00 ч. ще се проведе заседание на ОИК-Омуртаг

27.10.2023

Заседание на ОИК-Омуртаг

На 27.10.2023 г. от 11,00 ч. ще се проведе заседание на ОИК-Омуртаг.

25.10.2023

Заседание на ОИК-Омуртаг

На 25.10.2023 г. от 13,30 ч. ще се проведе заседане на ОИК-Омуртаг.

24.10.2023

поименен състав на секционни избирателни комисии в община Омуртаг

https://cik.is-bg.net/upload/227565/%D0%A1%D0%98%D0%9A-%D0%9C%D0%98-2023.xls

 

№ сик Име, презиме и фамилия Длъжност

252200001

Гимназия

Ферхат Ахмедов Мустафов Председател
Мария Руменова Георгиева Зам. председател
Анна Николова Стоянова Секретар
Снежана Николова Димитрова Член
Йордан Георгиев Димитров Член
Хатче Исмаилова Абилова Член
Росица Петкова Димитрова Член
Недка Стоянова Христова Член
Лия Лютфиева Мехмедова Член

252200002

Гимназия

Ваня Асенова Маринова Председател
Васил Стефанов Христов Зам. председател
Галина Иванова Благоева Секретар
Борил Димитров Бончев Член
Станка Николова Иванова Член
Иван Владимиров Иванов Член
Донка Георгиева Димова Член
Найле Неждедова Мустафова Член
Юсуф Мустафа Ъшък Член
252200003 Прогимназия Сейхан Васвиев Мустафов Председател
Халиме Хасанова Илиязова Зам. председател
Ваня Петрова Неделчева Секретар
Димитрина Димитрова Петрова Член
Симона Пламенова Борисова Член
Галина Димитрова Стоянова Член
Георги Петров Божилов Член
Мариана Любомирова Мишева Член
Йорданка Радева Стоева Член

252200004

Читалище

Анита Миленова Христова Председател
Мехмед Шабанов Мехмедов Зам. председател
Христо Стефанов Вълчев Секретар
Деница Стилиянова Бончева Член
Марияна Георгиева Иванова Член
Юлияна Драгнева Стоичкова Член
Радка Илиева Иванова Член
Снежана Димитрова Харизанова Член
Джансер Нуриева Хасанова Член

252200005     

1-во НУ

Захаринка Йонкова Стоилова Председател
Димка Симеонова Димова Зам. председател
Владимира Димитрова Симеонова Секретар
Цветелинка Йорданова Борисова Член
Елка Тодорова Димитрова Член
Георги Данчев Иванов Член
Венета Илиева Русинова Член
Ърфан Феимов Абилов Член
Еля Ниязи Хасанова Член

252200006

Читалище старо

Апти Ахмедов Аптиев Председател
Димитър Борисов Димитров Зам. председател
Емел Рефатова Мехмедова Секретар
Йордан Стефанов Братованов Член
Стоянка Христова Стоянова Член
Валентина Димитрова Димитрова Член
Никола Манолов Атанасов Член
Цанка Методиева Капралова - Абаджиева Член
Емине Исмаилова Мустафова Член

252200007     

2-ро НУ

Красимира Тодорова Попова Председател
Димитринка Запрева Николова Зам. председател
Геновева Владимирова Стефанова Секретар
Снежана Русева Станчева Член
Хюсмен Мустафов Хюсменов Член
Веселина Симеонова Николова Член
Стефка Стойнева Ефтимова Член
Василена Горанова Коларова Член
Меджнун Исуфов Мехмедов Член

252200008     

  2-ро НУ

Марияна Петрова Петрова Председател
Румяна Станкова Коларова Зам. председател
Анелия Маркова Иванова Секретар
Цанка Симеонова Русева Член
Зюлял Хасанова Салимова Член
Соня Желева Димитрова Член
Петър Атанасов Петров Член
Виолетка Станчева Михова Член
Шениз Бехчетова Мустафова Член

252200009

ЦДГ 3

Божанка Георгиева Йорданова Председател
Виолета Атанасова Донева Зам. председател
Грозданка Драганова Русева Секретар
Айше Мустафова Мустафова Член
Катинка Драганова Атанасова Член
Стефан Иванов Иванов Член
Виолетка Стойнева Димитрова Член
Невин Исмаилова Шабанова Член
Кадрие Урфатова Юсуфова Член

252200010     

1-во НУ

Цветанка Станкова Радева Председател
Шенай Фикретова Алиева Зам. председател
Савко Йорданов Савов Секретар
Добринка Христова Стоева Член
Галина Александрова Петрова Член
Румянка Петрова Миланова Член
Десислава Вълчанова Димитрова Тодорова Член
Виктория Мартинова Александрова  Член
Себиле Салиева Рашидова Член

252200011

ЦДГ 3

Снежана Стефанова Станчева Председател
Добромира Ивайлова Димитрова Зам. председател
Иксан Исуфов Насуфов Секретар
Спасийка Димитрова Симеонова Член
Николай Савов Русинов Член
Шенай Хасанова Алиева Член
Джема Мирославова Терзиева Член
Иван Йорданов Иванов Член
Кадир Джелилов Алиев Член
252200012 Беломорци Севинч Хасанова Рашидова  Председател
Сефидин Ереджебов Ахмедов Зам. председател
Биляна Альошева Иванова Секретар
Мерлин Мехмедова Еминова Член
Севдалина Николова Халачева Член
Гюлшен Мехмедова Хюсеинова Член
Димитър Димитров Ангелов Член
Йордан Кирилов Ангелов Член
Емилия Орлинова Христова Член
252200013 Българаново Алиосман Вели Алиосман Председател
Калбие Фахриева Шабанова Зам. председател
Петя Динова Динова Секретар
Мария Димитрова Стоянова Член
Исмаил Османов Алиев Член
Мария Пенчева Николова Член
Хасан Ахмедов Алиев Член
252200014 Великденче Айнур Исмаилова Исмаилова Председател
Илияз Хасанов Хасанов Зам. председател
Дарина Пламенова Борисова Секретар
Марияна Димитрова Атанасова Член
Стефка Димитрова Димитрова Член
Сехер Исмедова Ахмедова Член
Селен Исмаилова Кадирова Член

252200015

Величка

Якуб Исмаилов Шабанов Председател
Тунджай Сейфулов Хюсеинов Зам. председател
Шукри Мустафа Ахмед Секретар
Станислав Спасов Иванов Член
Бахрие Мехмед Исмаил Член
Хасан Назмиев Мустафов Член
Атанаска Коева Танева Член
Фатме Мехмедова Шабанова Член
Найде Ахмедова Исмаилова Член

252200016

Веренци

Хюсеин Ибрямов Хасанов  Председател
Стефан Серафимов Лазаров Зам. председател
Мариела Малинчева Георгиева Секретар
Джевдет Еюбов Ахмедов Член
Нанка Парушева Николова Член
Орхан Мустафов Халилов Член
Игнат Иванов Марков Член
Нихат Басри Исмаил Член
Севим Халилова Хасанова Член

252200017

Веселец

Маргарита Атанасова Николова Председател
Владимир Янакиев Петров Зам. председател
Шакир Джемалов Шакиров Секретар
Янко Давитков Борисов Член
Христо Николов Христов Член
Маринела Алексиева Маринова Член
Юнзиле Хюсеинова Мехмедова  Член

252200018

Висок

Мустафа Метинов Мустафов Председател
Айхан Ридванов Мустафов Зам. председател
Фердие Лютфиева Хасанова Секретар
Ефтим Миланов Асенов Член
Димка Ангелова Найденова Член
Мария Добрева Милкова Член
Сали Али Салиев Член

252200019

Врани кон

Илхан Исмаилов Османов Председател
Ремзи Шабанов Исуфов Зам. председател
Семих Неждетов Мехмедов Секретар
Гюлер Гюнерова Хюсеинова Член
Серкан Севгинов Исмаилов Член
Фулия Орханова Сеидова Член
Евгин Еролов Мусов Член
Николина Антонова Христова Член
Айлин Айдънова Мустафова  Член

252200020

Голямо Църквище

Гюнай Хюсеинов Мехмедов Председател
Тахсин Бейсимов Шерифов Зам. председател
Стефка Петрова Хаджийска Секретар
Севгин Керимов Керимов Член
Марина Георгиева Димитрова Член
Хава Ахмедова Асенова Член
Салихан Мустафов Мехмедов Член

252200021

Горна Хубавка

Осман Фикретов Хюсеинов  Председател
Нелис Исмаил Реджеб Зам. председател
Танер Ридванов Исмаилов Секретар
Джейлян Шукриева Сюлейманова Член
Янаки Петров Янакиев Член
Тодор Христов Тодоров Член
Стефан Николаев Илиев Член
Шефкет Ахмедов Хасанов Член
Мерал Ремзиева Мустафова Член
  Ержан Юзджанов Ахмедов Председател

252200022

Горно Козарево

Емине Билгин Шукриева Зам. председател
Исмаил Исуфов Мехмедов Секретар
Райме Фикриева Исмаилова Член
Латинка Димитрова Димитрова Член
Севджихан Адемова Мехмедеминова Член
Алие Хюсеинова Хасанова Член

252200023

Горно Новково

Божидарка Йорданова Соколова Председател
Мийрем Исмаилова Мустафова Зам. председател
Мустафа Рефат Сали  Секретар
Муртаза Ахмедов Дъбев Член
Али Мустафов Алиев Член
Мехмед Махмутов Салиев Член
Джемиле Алиева Дживгова  Член

252200024

Горско село

Димитринка Цекова Иванова Председател
Цветалин Стоянов Стойнев Зам. председател
Ерол Хакъев Махремов Секретар
Владимир Иванов Йоцов Член
Хасан Хюсеинов Мустафов Член
Теодор Мартинов Мартинов Член
Айджан Сейханова Исмаилова Член

252200025

Долна Хубавка

Байсе Ниязиева Шабанова Председател
Ренета Христова Тодорова Зам. председател
Айнур Алиосманова Басриева Секретар
Зиинеб Шукрюева Събева Член
Ивайло Йорданов Иванов Член
Айше Исмаилова Мехмедова Член
Гамзе Кемалова Исмаилова Член

252200026

Долно Козарево

Нилгюн Сабриева Ахмедова Председател
Ефтадие Джелилова Мустафова Зам. председател
Халиме Халилова Ахмедова Секретар
Фатме Назифова Исмаилова Член
Ибрахим Якубов Ибрямов Член
Мустафа Ридванов Мустафов Член
Росица Петрова Иванова Член
Марияна Живкова Ананиева Член
Гюркан Хакиев Яхов Член

252200027

Долно Новково

Страшимира Стефанова Соколова Председател
Ибрахим Исмаилов Ибрямов Зам. председател
Осман Федаилов Акифов Секретар
Селин Стефанова Михайлова Член
Ибрям Ахмедов Мустафов Член
Емине Лютви Мустафова Член
Мелиса Мехмедова Шефкедова Член

252200028

Звездица

Сибел Исмаилова Кадирова Председател
Ахмед Исмаилов Ахмедов Зам. председател
Тонка Трифонова Христова Секретар
Юзджан Ибрямов Джемалов Член
Спас Иванов Методиев Член
Исмаил Фикретов Мехмедов Член
Георги Димитров Бакалов Член
Кямил Мустафов Ереджебов Член
Себахтин Еюбов Исмаилов Член

252200029

Зелена Морава

Исуф Сюлейман Мехмед Председател
Сервет Рашидова Хасанова Зам. председател
Фатме Мустафова Джелилова Секретар
Исмаил Севгин Исмаил Член
Галина Благоева Иванова Член
Митко Борисов Димитров Член
Мелиха Мехмедова Мехмедеминова Член
Юзлем Мехмедова Мухаремова Член
Мелиха Бейзатова Халилова Член

252200030

Змейно

Нела Росенова Димитрова Председател
Гюрсел  Хасан Мехмед Зам. председател
Пламена Минева Георгиева Секретар
Февзие Мехмедова Исмаилова Член
Орхан Османов Ахмедов Член
Марин Янков Илиев Член
Налян Мехмедова Мехмедова Член

252200031

Илийно

Златина Томова Кирова Председател
Ина Панайотова Благоева Зам. председател
Бернар Рейханов Мустафов Секретар
Радка Стоянова Георгиева Член
Исуф Мехмедов Исуфов Член
Белин Иванов Хаджъоглу Член
Анка Борисова Станева Член
Танер Хасанов Межнудов Член
Ахмед Межнудов Хасанов Член
252200032 Камбурово Фатме Ахмедова Хюсеинова Председател
Назифе Руждиева Халилова Зам. председател
Нерман Илханова Ахмедова Секретар
Гергана Димитрова Георгиева Член
Йовчо Георгиев Велинов Член
Ралица Миланова Рашева Член
Нурай Гюрджанова Яшарова Член
Гюлтен Исмаилова Алиева Член
Мехмед Салимов Ибрахимов Член
252200033 Камбурово Джевджет Исмаилов Исмаилов Председател
Мирослав Динов Христов Зам. председател
Неслихан Мехмедова Дурмушалиева Секретар
Росен Асенов Христов Член
Васил Димитров Василев Член
Бурчин Руждиев Хасанов Член
Хасан Салимов Ибрямов Член
Мюжгян Алиосманова Османова Член
Сузана Красимирова Асенова Член
252200034 Кестеново Руска Ангелова Стойкова Председател
Хайрие Басриева Мустафова Зам. председател
Мехмед Джемалов Мехмедов Секретар
Радка Божидарова Николаева-Андонова  Член
Джеврие Еюбова Ахмедова Член
Живка Стоичкова Зашева Член
Джансу Фахридинова Ахмедова Член

252200035

Козма Презвитер

Мустафа Фейязов Мустафов Председател
Еленка Богданова Александрова Зам. председател
Айсел Хюсеинова Джемалова Секретар
Йълдъз Бехти Якубова Член
Миролюб Кирилов Николов Член
Мария Лазарова Недкова Член
Евгения Дончева Ангелова Член
Еленка Панайотова Костова Член
Мирем Кязимова Ереджебова Член
252200036 Красноселци Маруся Методиева Казакова Председател
Шенай Мустафова Мустафова Зам. председател
Арзу Гюлтенова Кямилова Секретар
Стоян Георгиев Ефтимов Член
Джейлян Исмаилова Хюсеинова Член
Мария Тодорова Йорданова Член
Шермин Зюфтиева Акифова  Член

252200037

Могилец

Мустафа Алиев Мустафов  Председател
Мехмед Мустафов Мехмедалиев Зам. председател
Вели Хасанов Мустафов Секретар
Мустафа Мехмедов Мустафов Член
Митко Йорданов Илиев Член
Искендер Мехмедов Мустафов Член
Петър Аврамов Петров Член
Исмаил Ибрям Паша Член
Елиф Ибрямова Джемалова Член

252200038

Обител

Илхан Салимов Хасанов Председател
Джелил Ахмедов Хюсеинов Зам. председател
Нурхан Орханов Кадиров Секретар
Айджан Айдънова Салиева Член
Пенка Методиева Кирилова Член
Росица Тончева Цонева Член
Лейля Ахмедова Ахмедова Член
Емре Зюхтиев Бобаисмаилов Член
Алишан Исмаилов Алиев Член

252200039

Панайот Хитово

Севие Ахмед Зюфтю Председател
Йордан Василев Владимиров Зам. председател
Христо Тодоров Янков Секретар
Катя Каменова Ангелова Член
Радко Тодоров Мирчев Член
Фатме Шукриева Хасанова Член
Ремзие Хюсеинова Ахмедова Член

252200040

Паничино

Виктория Валентинова Попова Председател
Тюркян Джемал Джафер Зам. председател
Снежанка Николова Евтимова Секретар
Стефан Вълчев Стефанов Член
Себиле Мустафова Хюсеинова Член
Хрисияна Динова Христова Член
Тунджай Мехмедов Мустафов Член

252200041

Петрино

Сейфетин Мустафов Мехмедов Председател
Събка Данаилова Николова Зам. председател
Вилдан Исмаилова Османова Секретар
Иванка Стоянова Илиева Член
Анелия Емилова Методиева Член
Айгюл Исуфова Хюсеинова Член
Затие Айшева Хюсеинова Член

252200042

Плъстина

Юлиян Събинов Събинов Председател
Емине Исуфова Мустафова Зам. председател
Владислав Тодоров Кирилов Секретар
Керим Даудов Исмаилов Член
Фатме Ниязиева Мустафова Член
Димитър Николов Кирилов Член
Красимир Кирилов Димитров Член
Стефан Василев Тънгаров Член
Емине Ахмедова Мустафова Член

252200043

Птичево

Сезгин Зюфтюев Османов Председател
Петранка Захариева Харизанова Зам. председател
Джемиле Уршудова Хасанова Секретар
Христо Стратев Николов Член
Феим Махремов Хасанов Член
Зашко Стойнов Захариев Член
Вели Исмаилов Велиев Член

252200044

Пъдарино

Феим Ърфанов Феимов Председател
Румен Илиев Христов Зам. председател
Гьокан Февзиев Юсуфов Секретар
Венетка Кръстанова Господинова Член
Стайко Йорданов Стайков Член
Севгин Исмаилов Сюлейманов Член
Мертан Мустафов Хюсеинов Член
Руждие Ереджебова Мехмедова Член
Хатидже Ахмедова Пашалова Член

252200045

Първан

Мехмед Касимов Мехмедов Председател
Лейля Мехмедова Сюлейманова Зам. председател
Венера Стоянова Илиева Секретар
Синан Гюрджанов Исмаилов Член
Георги Сотиров Миланов Член
Рейхан Рюстемов Мехмедов Член
Тунджай Лютфи Мустафа  Член

252200046

Рътлина

Фатме Салихова Мусова Председател
Мустафа Джемалов Воденичаров Зам. председател
Хикмет Руфатов Мустафов Секретар
Руфат Мустафов Руфатов Член
Радко Станков Димитров Член
Гюлюмсер Юзеирова Исмаилова Член
Исмет Низамов Ибрямов Член

252200047

Станец

Петър Георгиев Ангелов Председател
Шафие Юсуф Алиева Зам. председател
Венка Христова Стоянова Секретар
Серкан Хасанов Хасанов Член
Дино Христов Динов Член
Рюкие Ниязиева Салиева Член
Бурчин Гюрай Ремзи Член
252200048 Тъпчилещово Евгени Илиев Ефтимов Председател
Николай Валентинов Попов Зам. председател
Митка Драганова Григорова Секретар
Стоян Илиянов Стоянов Член
Мариян Стоянов Гойков Член
Мира Драгомирова Драганова Член
Петранка Иванова Миленкова Член

252200049

Угледно

Хатидже Мустафова Алиева  Председател
Ибрахим Ереджебов Ибрахимов Зам. председател
Риза Хюсеин Риза  Секретар
Димитър Симеонов Русев Член
Йордан Борисов Стоичков Член
Нефизе Исмаилова Мустафова Член
Диана Илиева Евстатиева Член

252200050

Царевци

Виктор Божидаров Петров Председател
Радка Стоянова Ангелова Зам. председател
Айтен Мехмедова Хюсеинова Секретар
Ирин Севгин Исмаил Член
Милкана Тодорова Маринова Член
Стоян Стефанов Гойков Член
Небие Исуфова Мехмедалиева Член

252200051

Церовище

Севинч Мустафова Исмаилова Председател
Фатме Мустафова Джемалова Зам. председател
Саадет Мехмедова Якубова Секретар
Хатче Еюпова Табакова Член
Марияна Миланова Иванова Член
Илиян Сашев Илиев Член
Николай Симеонов Николов Член
Исмаил Алишев Бузгов Член
Атидже Алишова Мустафова Член
252200052 Чернокаци Джале Джевдет Шабан  Председател
Пламен Панайотов Александров Зам. председател
Владимира Деянова Георгиева Секретар
Сеид Гюнай Сеидов Член
Ереджеб Зиха Мустафа Член
Рукия Сюлейманова Исова Член
Добринка Борисова Величкова Член

252200053

Болница

Алейна Ердинчева Алиева Председател
Фатме Назимова Хасанова Зам. председател
Георги Христов Георгиев Секретар
Есин Сейфетин Мустафа Член
Йордан Христов Йорданов Член
Богдан Миланов Тодоров Член
Айля Ахмедова Исмаилова  Член

252200054

ПСИК Камбурово

Надежда Емилиева Димитрова Председател
Иван Панайотов Иванов Зам. председател
Тайфун Илми Хасанов Секретар
Атанаска Николова Димитрова Член
Иван Георгиев Иванов Член
Хасан Хюсеинов Салиев Член

252200055

ПСИК Пр.Козма

Нермин Бехчедова Мехмедова Председател
Василка Христова Георгиева Зам. председател
Хасан Хюсеинов Мехмедов Секретар
Мехмед Сезгинов Мехмедов Член
Джемал Мехмедов Юнузов Член
Йордан Пенев Халачев Член

252200056

ПСИК Рътлина

Мехмед Мехмедов Алиев Председател
Октай Идризов Мустафов Зам. председател
Муса Салиев Джаргов Секретар
Муса Мустафов Мусов Член
Димчо Димитров Борисов Член
Салие  Юсуфова Ахмедова Член

252200057 

ПСИК Плъстина

Джемиле Орханова Реджебова Председател
Петинка Венцова Стоянова Зам. председател
Сийка Драганова Ксенофонтова Секретар
Айхан Мустафов Мустафов Член
Умут Лятиф Исмет Член
Екрем Зихниев Мустафов Член

252200058 

ПСИК Беломорци

Семра Орханова Тефикова Председател
Емине Хюсеинова Ахмедова Зам. председател
Русан Борисов Лазаров Секретар
Стойчо Йорданов Тончев Член
Денислав Харизанов Николов Член
Сергей Филипов Събев Член
23.10.2023

Заседание на ОИК-Омуртаг

На 23.10.2023 г. от 15,30 ч. ще се проведе заседание на ОИК-Омуртаг.

23.10.2023

Симулатор за машинно гласуване

На посочения по-долу линк е публикуван симулатор за машинно гласуване.

https://www.cik.bg/suemg_29.10.2023/ 

20.10.2023

Заседание на ОИК-Омуртаг

На 21.10.2023 г. от 10,30 ч. ще се проведе заседание на ОИК-Омуртаг.

19.10.2023

Дистанционни обучения за работа с машина за гласуване, предназначени за представителите на секционните избирателни комисии (СИК).

ДАТА И ЧАС НА ПРОВЕЖДАНЕ

ЛИНК КЪМ ОБУЧЕНИЕТО

 

1.

16 октомври 2023 г. (понеделник)

от 17:00 до 17:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 353 234 923 897 

Passcode: EWZ6ow 

 

2.

16 октомври 2023 г. (понеделник)

от 18:00 до 18:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 319 764 785 407 

Passcode: KHwBrL 

 

3.

16 октомври 2023 г. (понеделник)

от 19:00 до 19:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 387 925 035 510 

Passcode: P2afxk 

 

4.

17 октомври 2023 г. (вторник)

от 17:00 до 17:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 362 684 398 379 

Passcode: QEatP9 

 

5.

17 октомври 2023 г. (вторник)

от 18:00 до 18:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 342 492 580 985 

Passcode: LJzx2m 

 

6.

17 октомври 2023 г. (вторник)

от 19:00 до 19:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 338 384 937 46 

Passcode: Wt2RBU 

 

7.

18 октомври 2023 г. (сряда)

от 17:00 до 17:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 360 863 499 707 

Passcode: SZvKDj 

 

8.

18 октомври 2023 г. (сряда)

от 18:00 до 18:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 324 780 537 601 

Passcode: YKJAXT 

 

9.

18 октомври 2023 г. (сряда)

от 19:00 до 19:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 384 101 028 204 

Passcode: mu4ZzL 

 

10.

19 октомври 2023 г. (четвъртък)

от 17:00 до 17:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 317 314 062 653 

Passcode: QXYGjC 

 

11.

19 октомври 2023 г. (четвъртък)

от 18:00 до 18:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 351 936 722 510 

Passcode: PKYJFA 

 

12.

19 октомври 2023 г. (четвъртък)

от 19:00 до 19:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 318 086 235 475 

Passcode: NuCWdQ 

 

13.

20 октомври 2023 г. (петък)

от 17:00 до 17:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 328 327 545 831 

Passcode: 2Nay82 

 

14.

20 октомври 2023 г. (петък)

от 18:00 до 18:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 345 087 211 829 

Passcode: iXSCey 

 

15.

20 октомври 2023 г. (петък)

от 19:00 до 19:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 324 575 468 614 

Passcode: keghro 

 

16.

21 октомври 2023 г. (събота)

от 10:00 до 10:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 330 008 860 726 

Passcode: 9c4JyS 

 

17.

21 октомври 2023 г. (събота)

от 11:00 до 11:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 346 144 268 620 

Passcode: GLYhG7 

 

18.

21 октомври 2023 г. (събота)

от 12:00 до 12:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 319 092 895 938 

Passcode: MRxnoR 

 

19.

21 октомври 2023 г. (събота)

от 16:00 до 16:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 323 234 523 850 

Passcode: rhpmv4 

 

20.

21 октомври 2023 г. (събота)

от 17:00 до 17:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 398 168 282 046 

Passcode: rhf3R4 

 

21.

21 октомври 2023 г. (събота)

от 18:00 до 18:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 336 870 748 600 

Passcode: HiRpRB 

 

22.

21 октомври 2023 г. (събота)

от 19:00 до 19:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 333 037 192 38 

Passcode: oNxNc2 

 

23.

22 октомври 2023 г. (неделя)

от 10:00 до 10:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 365 212 671 479 

Passcode: MoFFyv 

 

24.

22 октомври 2023 г. (неделя)

от 11:00 до 11:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 393 693 344 100 

Passcode: Dry5CX 

 

25.

22 октомври 2023 г. (неделя)

от 12:00 до 12:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 333 937 853 834 

Passcode: JJjYSC 

 

26.

22 октомври 2023 г. (неделя)

от 16:00 до 16:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 373 658 124 13 

Passcode: bcPdPa 

 

27.

22 октомври 2023 г. (неделя)

от 17:00 до 17:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 381 443 486 722 

Passcode: tSaqVH 

 

28.

22 октомври 2023 г. (неделя)

от 18:00 до 18:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 315 301 573 022 

Passcode: 4wopM2 

 

29.

22 октомври 2023 г. (неделя)

от 19:00 до 19:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 365 953 275 341 

Passcode: 8mZvAP 

 

30.

23 октомври 2023 г. (понеделник)

от 17:00 до 17:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 394 833 126 023 

Passcode: 6mGzR8 

 

31.

23 октомври 2023 г. (понеделник)

от 18:00 до 18:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 367 304 252 57 

Passcode: JdAVzD 

 

32.

23 октомври 2023 г. (понеделник)

от 19:00 до 19:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 387 219 525 726 

Passcode: YVfMiz 

 

33.

24 октомври 2023 г. (вторник)

от 17:00 до 17:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 324 395 024 057 

Passcode: ZSn6Tm 

 

34.

24 октомври 2023 г. (вторник)

от 18:00 до 18:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 390 211 947 905 

Passcode: PLbw9d 

 

35.

24 октомври 2023 г. (вторник)

от 19:00 до 19:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 367 724 912 894 

Passcode: Snu54Q 

 

36.

25 октомври 2023 г. (сряда)

от 17:00 до 17:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 321 921 910 724 

Passcode: DFT7qQ 

 

37.

25 октомври 2023 г. (сряда)

от 18:00 до 18:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 351 220 102 507 

Passcode: NP4QmD 

 

38.

25 октомври 2023 г. (сряда)

от 19:00 до 19:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 322 663 598 199 

Passcode: SX3fg2 

 

39.

26 октомври 2023 г. (четвъртък)

от 17:00 до 17:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 352 277 023 399 

Passcode: XnXaMb 

 

40.

26 октомври 2023 г. (четвъртък)

от 18:00 до 18:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 361 394 876 839 

Passcode: CXPeBE 

 

41.

26 октомври 2023 г. (четвъртък)

от 19:00 до 19:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 341 739 232 635 

Passcode: 6zPWJp 

19.10.2023

ОБУЧЕНИЕ НА ЧЛЕНОВЕ НА СИК

На 25.10.2023 г. в ресторант Орбита, гр. Омуртаг ще се проведе обучение на СИК/ПСИК за реда и начина за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. по следния график:

 • 1-ва смяна от 9,30 ч. до 10,30 ч.
 • 2-ра смяна от 15,00 ч. до 16,00 ч.
17.10.2023

Заседание на ОИК-Омуртаг

На 18.10.2023 г. от 10,30 ч. ще се проведе заседание на ОИК-Омуртаг.

16.10.2023

Съобщение

РЕШЕНИЕ
№ 2664-МИ
София, 13 октомври 2023 г.

ОТНОСНО: условията и реда за участие на представители на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 – 3 във връзка с чл. 124 – 126 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия Р Е Ш И:

 1. Партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети, регистрирали кандидати за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г., могат да имат свои упълномощени представители. Общият брой на упълномощените представители на партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет не може да надвишава броя на избирателните секции в съответния изборен район.

2. В избирателната секция в изборния ден може да присъства само един представител на партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет, регистрирали кандидати. В изборния ден представителите не са обвързани с конкретна избирателна секция. От една и съща партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет в изборното помещение може да присъства само застъпник или представител.

3. Представителите се упълномощават с писмено пълномощно, в което се вписват имената, единния граждански номер, номер и дата на пълномощното. Пълномощните се подписват от представляващия/те партията, коалицията, местната коалиция или инициативния комитет или от изрично упълномощени от него/тях лица. Не се изисква нотариална заверка на пълномощните. Всяка партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет изготвя списък на лицата, които са упълномощени да ги представляват в изборния ден – на хартиен носител и на технически носител в excel формат (Приложение към решението). В списъка се вписват пореден номер, имената, ЕГН, номер и дата на пълномощното на упълномощеното лице.

4. Списъкът на хартиен носител по предходната точка се подписва и се предава заедно със списъка на технически носител в excel формат на съответната общинска избирателна комисия (ОИК) в срок до 17.00 ч. на 28 октомври 2023 г. от представляващия/те партията, коалицията, местната коалиция или инициативния комитет или от изрично упълномощени от него/тях лица. В случаите, когато списъкът се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и съответното пълномощно.

5. Общинската избирателна комисия публикува списъка на интернет страницата си при спазване изискванията за защита на личните данни. Формата и съдържанието на списъка за публикуване са дадени в Приложение № 77-МИ от изборните книжа.

6. Партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети могат да изготвят и предават до изборния ден в ОИК допълнителен втори или следващ списък на своите представители, при спазване изискването на т. 1. Списъкът се изготвя по реда и условията на т. 3 и т. 4.

7. До изборния ден всяка партия, коалиция, местна коалиция и инициативен комитет може да оттегли пълномощното на свои представители. Оттеглянето се извършва писмено от представляващия/те съответната партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет или от упълномощени от него/тях лица. В ОИК се представят писмените доказателства, че пълномощното е оттеглено. Когато пълномощното на представител е оттеглено, в графата за вписване номер и дата на пълномощното в публичния списък допълнително се отбелязва „оттеглено“.

8. Общинската избирателна комисия незабавно извършва промените по т. 6 и т. 7 в публичния списък на представителите на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети.

9. Представителите се легитимират с пълномощно от представляващия/те съответната партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет или упълномощено от него/тях лице.

10. При произвеждане на втори тур за избор на кмет упълномощените за първия тур представители запазват статута си, а партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети може да упълномощят и нови представители между двата тура при спазване изискването на т. 1.

11. Представителите на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети са длъжни да носят в изборния ден отличителни знаци по образец, утвърден с Решение № 2173-МИ от 1 септември 2023 г. на Централната избирателна комисия.

12. Представителите, които носят отличителни знаци извън утвърдените от ЦИК или не носят отличителни знаци или откажат да се легитимират с издаденото пълномощно, се отстраняват от избирателната секция с решение на секционната избирателна комисия (СИК). Решението на СИК може да се оспорва пред общинската избирателна комисия, която се произнася незабавно. Решението на ОИК не подлежи на обжалване.

13. Представителите на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети имат право:

а) да присъстват в изборното помещение при откриването и закриването на изборния ден, по време на гласуването, както и при отварянето на избирателните кутии и при установяване на резултатите от гласуването, за което им се осигурява пряка видимост, включително чрез видеозаснемане или видеоизлъчване в реално време при спазване изискванията за защита на личните данни, при преброяване на гласовете;

б) да присъстват при въвеждането в изчислителния пункт на данните от протоколите на СИК с резултатите от гласуването в избирателните секции и при приемане и проверка на протоколите на СИК в общинската избирателна комисия, като им се осигурява пряка видимост при приемането и проверката на протоколите, включително чрез видеоизлъчване в реално време при спазване изискванията за защита на личните данни;

в) да получат срещу подпис копия от протоколи с резултатите от гласуването за всеки вид избор в избирателната секция, както и с резултатите от гласуването в съответните изборни райони. Копието на протокола на СИК, съответно ОИК, се подпечатва на всяка страница с печата на комисията и се подписва от председателя, заместник-председател и секретаря. Имената и единният граждански номер на представителя, получил копието, се вписват в списък на лицата (Приложение № 92-МИ, съответно Приложение № 93-МИ от изборните книжа), след което представителят се подписва. Списъкът се подписва от председателя и секретаря на СИК, съответно на ОИК;

г) да присъстват на заседания на избирателните комисии – на заседание на комисия може да присъства само един представител от партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет;

д) да подават жалби и сигнали за нарушения на изборния процес.

14. В изборния ден представителите на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети са длъжни:

а) да спазват реда за свободното и спокойно протичане на гласуването в избирателната секция;

б) да не пречат на гласуването в избирателната секция;

в) да изпълняват указанията на председателя и решенията на секционната избирателна комисия.

15. Представителят на партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет не може да бъде придружител, кандидат, наблюдател, застъпник, член на друг инициативен комитет, член на избирателна комисия, анкетьор, лице за поддръжка на техническо устройство за машинно гласуване или да участва в изборите в друго подобно качество.

https://cik.is-bg.net/upload/223531/r2664-%D0%9C%D0%98-pril+red+predstaviteli-%D0%9B%D0%93.doc

16.10.2023

Регистрация на застъпници

РЕШЕНИЕ
№ 2594-МИ
София, 4 октомври 2023 г.

ОТНОСНО: условията и реда за участие на застъпници на кандидатите в кандидатските листи на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 – 3 във връзка с чл. 87, ал. 1, т. 18, чл. 117 – 122 и чл. 3, ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия Р Е Ш И:

 І. Обхват на дейност. Общ брой застъпници

 1. Застъпниците подпомагат и представляват интересите на кандидатите в кандидатските листи на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети пред държавните и местните органи, обществените организации и избирателните комисии.
 2. Застъпник може да бъде лице, което е навършило 18 години, не е поставено под запрещение, не изтърпява наказание лишаване от свобода и не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер.
 3. Едно лице може да бъде застъпник само на една кандидатска листа. Застъпниците не са обвързани с конкретна избирателна секция. В изборния ден в изборното помещение не може да присъстват едновременно двама или повече застъпници на една кандидатска листа. От една и съща партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет в изборното помещение може да присъства само застъпник или представител. Кандидатските листи за общински съветници и за кметове на една и съща партия, коалиция или местна коалиция може да бъдат представлявани общо от един застъпник в една избирателна секция в изборния ден.
 4. Общият брой на застъпниците на всяка кандидатска листа на партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет не може да надвишава броя на избирателните секции в съответния изборен район.

 ІІ. Регистрация на застъпници и заместващи застъпници. Публичен регистър на застъпниците

 1. Застъпниците се регистрират в съответната общинска избирателна комисия (ОИК) чрез заявление за регистрация на застъпници по образец (Приложение № 72-МИ от изборните книжа), подадено до 17.00 ч. на 28 октомври 2023 г. Заявлението от партия, коалиция или местна коалиция се подписва от представляващите партията, коалицията или местната коалиция или от изрично упълномощени от тях лица. В случаите, когато заявлението се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и заверено от пълномощника копие на съответното пълномощно. Заявлението от инициативен комитет се подписва от представляващото инициативния комитет лице. Към заявлението на партията, коалицията, местната коалиция или инициативния комитет задължително се прилага списък на лицата – на хартиен носител в един екземпляр и на технически носител в подходящ формат (.csv, .xls, .xlsx), както и декларация от лицата (Приложение № 74-МИ от изборните книжа). Списъкът се подписва по реда на подписване на заявлението за регистрация и се подава от представляващия/те или от упълномощено/и от него/тях лице/а.
 2. Заявлението за регистрация на застъпници се завежда от съответната ОИК във входящия регистър за регистрация на застъпници и на заместващи застъпници на страница първа от същия (Приложение № 75-МИ от изборните книжа).
 3. Партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети, регистрирали кандидатска листа, могат да подават по реда на т. 5 допълнително второ или следващо заявление за регистрация на нови застъпници при спазване изискванията на т. 4 от настоящото решение. Заявлението се завежда във входящия регистър на заявленията за регистрация на застъпници и на заместващи застъпници на страница втора от същия.
 4. След извършване на проверка на лицата дали отговарят на изискванията за регистрирането им като застъпници, ОИК приема решение за регистрация и издава удостоверения на регистрираните застъпници в един екземпляр по образец (Приложение № 78-МИ от изборните книжа).
 5. Всяка партия, коалиция, местна коалиция и инициативен комитет може да подаде предложение за регистрация на заместващи застъпници, които да заменят вече регистрирани застъпници. Общият брой на заместващите застъпници на всяка кандидатска листа на партия, коалиция, местна коалиция и инициативен комитет може да бъде до една трета от броя на избирателните секции в съответния изборен район.
 6. Заместващите застъпници се регистрират в съответната ОИК до изборния ден по реда на т. 5 чрез предложение по образец (Приложение № 73-МИ от изборните книжа) , подадено до 17.00 ч. на 28 октомври 2023 г.
 7. Предложението по предходната точка, както и второ или последващо предложение за регистрация на заместващи застъпници, се завежда от ОИК във входящия регистър за регистрация на застъпници и заместващи застъпници на страница трета от регистъра.
 8. С решението си ОИК регистрира заместващия застъпник, заличава регистрацията и анулира удостоверението на заместения застъпник.
 9. Общинската избирателна комисия издава удостоверение на регистрирания заместващ застъпник.
 10. Общинската избирателна комисия води публичен регистър на застъпниците по кандидатски листи, който публикува на интернет страницата си (Приложение № 76-МИ от изборните книжа). Когато регистрацията на застъпник е заличена, това се отбелязва в регистъра, като в графата „№ на удостоверение“ се отбелязва „анулирано“. Достъпът до личните данни в регистъра се осъществява при спазване изискванията за защита на личните данни.
 11. Отказът на ОИК да регистрира застъпник или да му издаде удостоверение може да се оспори по реда на чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс пред ЦИК.
 12. При произвеждане на втори тур при избори за кмет, извършената в общинската избирателна комисия регистрация на застъпниците за първия тур запазва действието си. Между двата тура може да бъдат регистрирани и нови застъпници при спазване изискванията на Изборния кодекс и това решение.
16.10.2023

Заседание на ОИК-Омуртаг

На 16.10.2023 г. от 16,30 ч. ще се проведе заседание на ОИК-Омуртаг.

11.10.2023

Предпечатни образци на бюлетини за МИ-2023

С писмо с изх. № МИ-15-711/10.10.2023г. на ЦИК е дадено разрешение ОИК-Омуртаг да публикува одобрените предпечатни образци на бюлетините за гласуване в изборите за общински съветници и кметове на 29.10.2023 година.

https://cik.is-bg.net/upload/218751/%D0%BA%D0%BC%D0%B5%D1%82-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0.png

https://cik.is-bg.net/upload/218753/%D0%9E%D0%B1%D0%A1.png

https://cik.is-bg.net/upload/218754/%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%86%D0%B8.png

https://cik.is-bg.net/upload/218756/%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE.png

https://cik.is-bg.net/upload/218757/%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B5.png

https://cik.is-bg.net/upload/218759/%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0.png

https://cik.is-bg.net/upload/218760/%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8.png

https://cik.is-bg.net/upload/218761/%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%86.png

https://cik.is-bg.net/upload/218762/%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA.png

https://cik.is-bg.net/upload/218763/%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8+%D0%BA%D0%BE%D0%BD.png

https://cik.is-bg.net/upload/218764/%D0%B3-%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE.png

https://cik.is-bg.net/upload/218766/%D0%B3-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE.png

https://cik.is-bg.net/upload/218786/%D0%B3-%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE.png

https://cik.is-bg.net/upload/218787/%D0%B3-%D1%85%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0.png

https://cik.is-bg.net/upload/218788/%D0%B3-%D1%86%D1%8A%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5.png

https://cik.is-bg.net/upload/218789/%D0%B4-%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE.png

https://cik.is-bg.net/upload/218790/%D0%B4-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE.png

https://cik.is-bg.net/upload/218791/%D0%B4-%D1%85%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0.png

https://cik.is-bg.net/upload/218792/%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B0.png

https://cik.is-bg.net/upload/218793/%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0+%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0.png

https://cik.is-bg.net/upload/218794/%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE.png

https://cik.is-bg.net/upload/218795/%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D0%BE.png

https://cik.is-bg.net/upload/218796/%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE.png

https://cik.is-bg.net/upload/218797/%D0%BA%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE.png

https://cik.is-bg.net/upload/218798/%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%BC%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80.png

https://cik.is-bg.net/upload/218799/%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%86%D0%B8.png

https://cik.is-bg.net/upload/218800/%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%86.png

https://cik.is-bg.net/upload/218801/%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB.png

https://cik.is-bg.net/upload/218802/%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D1%82+%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE.png

https://cik.is-bg.net/upload/218803/%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%BE.png

https://cik.is-bg.net/upload/218804/%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BE.png

https://cik.is-bg.net/upload/218805/%D0%BF%D0%BB%D1%8A%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0.png

https://cik.is-bg.net/upload/218806/%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%BE.png

https://cik.is-bg.net/upload/218807/%D0%BF%D1%8A%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BE.png

https://cik.is-bg.net/upload/218808/%D0%BF%D1%8A%D1%80%D0%B2%D0%B0%D0%BD.png

https://cik.is-bg.net/upload/218809/%D1%80%D1%8A%D1%82%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0.png

https://cik.is-bg.net/upload/218810/%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%86.png

https://cik.is-bg.net/upload/218811/%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%BE.png

https://cik.is-bg.net/upload/218812/%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5.png

https://cik.is-bg.net/upload/218813/%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D1%86%D0%B8.png

 

 

 

06.10.2023

Заседание на ОИК-Омуртаг

На 06.10.2023 г. от 16,30 часа ще се проведе заседание на ОИК-Омуртаг.

03.10.2023

Заседание на ОИК-Омуртаг

На 03.10.2023 г. от 16,30 ч. ще се проведе заседание на ОИК-Омуртаг.

02.10.2023

Заседание на ОИК-Омуртаг

На 02.10.2023 година от 16,30 часа ще се проведе заседание на ОИК-Омуртаг.

30.09.2023

Заседание на ОИК-Омуртаг

На 30.09.2023 г. от 15,00 ч. ще се проведе заседание на ОИК-Омуртаг.

29.09.2023

Заседание на ОИК-Омуртаг

На 29.09.2023 г. от 16,00 часа ще се проведе заседание на ОИК-Омуртаг.

26.09.2023

Заседание на ОИК-Омуртаг

На 26.09.2023 година от 17,15 ч. ще се проведе заседнаие на ОИК-Омуртаг.

25.09.2023

Заседание на ОИК-Омуртаг

На 25.09.2023 г. от 17,00 часа ще се проведе заседание на ОИК-Омуртаг.

23.09.2023

Заседание на ОИК-Омуртаг

На 23.09.2023 г. от 16,30 ч. ще се проведе заседание на ОИК-Омуртаг.

21.09.2023

Заседание на ОИК-Омуртаг

На 21.09.2023 г. от 16,30 часа ще се проведе заседание на ОИК-Омуртаг.

20.09.2023

Образец на кандидатска листа в ексел формат

С оглед спазване на изискванията на РЕШЕНИЕ № 2122-МИ/ 29 август 2023 г. на ЦИК ОТНОСНО: регистрация на кандидатите в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г., т.18.1. следва да се има предвид, че Предложението от партията/коалицията/местната коалиция с имената, единния граждански номер и постоянния адрес – настоящ адрес/ адрес на пребиваване на кандидатите (Приложение № 51-МИ и Приложение № 52-МИ от изборните книжа)  се представя в ОИК на хартиен и на технически носител в ексел формат. За всеки отделен вид избор – общински съветници, кмет на община/район/кметство се подава отделно предложение. За изборите за кметове на райони/кметства се подава едно общо предложение, като се вписват районите/кметствата.

На долупосочения линк е публикуван образец на кандидатска листа в ексел формат.

https://cik.is-bg.net/upload/205018/%D0%9A%D0%9B-%D0%9C%D0%98-2023-%D0%9A%D0%BC%D0%B5%D1%82+%D0%BD%D0%B0+%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0%2C+%D0%BA%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B5+%D0%BD%D0%B0+%D0%BA%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%2C%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8+%D1%81%D1%8A%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8.xlsx

18.09.2023

Заседание на ОИК-Омуртаг

На 18.09.2023 г. от 17,15 часа ще се проведе заседание на ОИК-Омуртаг.

17.09.2023

Заседание на ОИК-Омуртаг

На 17.09.2023 г. от 17,00 часа ще се проведе заседание на ОИК-Омуртаг.

17.09.2023

Регистрация на кандидатите в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

Съгласно РЕШЕНИЕ № 2122-МИ от 29 август 2023 г. на ЦИК при регистрация на кандидатските листи от партии, коалции, местни коалиции следва:

I. Право да бъдат избирани

1. Право да бъдат избирани за общински съветници и кметове имат българските граждани, които са навършили 18 години към изборния ден включително, не са поставени под запрещение, не изтърпяват наказание лишаване от свобода и са живели през последните 6 месеца (към дата 28 април 2023 г. включително): за общински съветници, кметове на общини и райони в съответната община; за кметове на кметства – в съответното населено място.

2. Право да бъде избиран за общински съветник има и всеки гражданин на държава – членка на Европейския съюз, който не е български гражданин, навършил е 18 години към изборния ден включително, не е поставен под запрещение, не изтърпява наказание лишаване от свобода, има статут на продължително или постоянно пребиваващ в Република България, живял е през последните 6 месеца в съответната община (към дата 28 април 2023 г. включително) и не е лишен от правото да бъде избиран в държавата членка, на която е гражданин.

ІІ. Издигане на кандидати

3. Кандидати могат да издигат партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети, регистрирани за участие в изборите на 29 октомври 2023 г. в общинската избирателна комисия.

4. Партиите, коалициите и местните коалиции не могат да регистрират като кандидати военнослужещи от въоръжените сили, служители в дипломатическата служба, служители от МВР, Държавна агенция „Разузнаване“, Националната служба за охрана и Държавната агенция „Технически операции“, както и държавни служители от Държавна агенция „Национална сигурност“, съдии, прокурори и следователи, както и други лица, на които със закон е забранено членство в политическа партия. Тези граждани може да участват в изборите като независими кандидати.

 

ІІІ. Кандидатски листи

5. Партиите, коалициите и местните коалиции подреждат кандидатите в кандидатски листи по едномандатни и многомандатни изборни райони.

 Кандидатите за общински съветници на партии и коалиции се вписват в регистъра на кандидатските листи и се регистрират с номера, под които са подредени в кандидатската листа. 

6. Коалициите участват в изборите с обща кандидатска листа във всеки отделен едномандатен и многомандатен изборен район.

7. Партиите и коалициите, които участват в състава на местни коалиции за определен вид избор, не могат да регистрират самостоятелно свои кандидатски листи или кандидати за същия вид избор.

8. Броят на кандидатите в една кандидатска листа за общински съветници  на партии, коалиции или местни коалиции не може да надхвърля броя на членовете на общинския съвет.

9. Инициативните комитети издигат независими кандидати за общински съветници и за кметове, като всеки кандидат за общински съветник или кмет образува самостоятелна кандидатска листа.

10. Независим кандидат не може да бъде включван в кандидатска листа на партия или коалиция.

V. Документи 

8. Регистрирането на кандидатските листи се извършва от общинската избирателна комисия след представяне на:

18.1. предложение от партията/коалицията/местната коалиция с имената, единния граждански номер и постоянния адрес – настоящ адрес/ адрес на пребиваване на кандидатите (Приложение № 51-МИ и Приложение № 52-МИ от изборните книжа); предложението се подписва от лицата, представляващи партията или коалицията, или от изрично упълномощени от тях лица. Предложението се представя в ОИК на хартиен и на технически носител в ексел формат. За всеки отделен вид избор – общински съветници, кмет на община/район/кметство се подава отделно предложение. За изборите за кметове на райони/кметства се подава едно общо предложение, като се вписват районите/кметствата;

18.2. предложение от инициативния комитет с имената, единния граждански номер и постоянния адрес – настоящ адрес или адрес на пребиваване на кандидата (Приложение № 53-МИ от изборните книжа); предложението се подписва от лицето, представляващо инициативния комитет;

18.3. заявление-декларация по образец от всеки един от кандидатите, че е съгласен да бъде регистриран от предложилата го партия/коалиция/местна коалиция или инициативен комитет и че отговаря на условията по чл. 397, ал. 1 или 2 и по чл. 413, ал. 1, 2, 3 и 4 ИК (Приложение № 54-МИ от изборните книжа);

18.4. кандидатът за общински съветник  –  гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, който не е български гражданин, представя  декларация по образец (Приложение № 55-МИ от изборните книжа), в която декларира:

а) гражданство и адрес на пребиваване в съответното населено място;

б) че не е поставен под запрещение;

в) данните от личната карта или паспорта и личен номер;

Кандидатът представя удостоверение от компетентните органи на държавата – членка на ЕС, на която е гражданин, че не е лишен от правото да бъде избиран и че на тези органи не им е известно да съществува такова лишаване от права. В случай че кандидатът не може да представи удостоверението, декларира, че не е лишен от право да бъде избиран в държавата членка, на която е гражданин.

18.5. пълномощно на лицата, упълномощени да представляват партията/коалицията/местната коалиция пред общинската избирателна комисия, в случаите когато документите се подписват и/или подават от упълномощени лица.

19. Общинската избирателна комисия проверява и отбелязва данните от личната карта или личния паспорт за страната на кандидата, единния граждански номер (личния номер), постоянния и настоящия адрес (адрес на пребиваване) и датата на адресната регистрация.

20. Регистрирането на кандидатските листи в общинските избирателни комисии се извършва до 26 септември 2023 г. включително (не по-късно от 32 дни преди изборния ден).  

16.09.2023

Заседание на ОИК-Омуртаг

На 16.09.2023 г. от 16,30 часа ще се проведе заседание на ОИК-Омуртаг.

15.09.2023

Заседание на ОИК-Омуртаг

На 15.09.2023 г. от 16,30 ч. ще се проведе заседание на ОИК-Омуртаг.

13.09.2023

Заседание на ОИК-Омуртаг

На 13.09.2023 г. от 16,30 часа ще се проведе заседание на ОИК-Омуртаг.

12.09.2023

За избирателите

04.09.2023

Заседание на ОИК-Омуртаг

На 09.09.2023 год. (събота) от 10,30 ч. в Заседателна зала на община Омуртаг ще се проведе първо заседание на ОИК-Омуртаг.

28.10.2023

Съобщение на ЦИК

В изпълнение на Решение № 2819-МИ от 28.10.2023 г. на Централната избирателна комисия и обстоятелството, че във всички избирателни секции ще се гласува само с хартиени бюлетини, Ви уведомяваме следното:

Секционните избирателни комисии в избирателните секции, в които беше предвидено машинно гласуване, попълват протоколи –Приложение № 101-МИ-хм и Приложение № 103-МИ-хм, със следните указания:

- не се попълва частта „ПРЕБРОЯВАНЕ НА ГЛАСОВЕТЕ ОТ БЮЛЕТИНИТЕ ОТ МАШИННО ГЛАСУВАНЕ“ – точки от 11 до 15 за Приложение № 101-МИ-хм, съответно точки от 10 до 13 за Приложение № 103-МИ-хм;

- контрола № 2 и в двете приложения да се чете „Числото по т. 3 трябва да е равно на числото по т. 5“;

- контроли № 7, 8 и 9 за Приложение № 101-МИ-хм, съответно контроли № 6 и 7 за Приложение № 103-МИ-хм не се прилагат.

Методическите указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс от секционните избирателни комисии в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. в предизборния ден и до закриване на изборния ден при гласуване с хартиени бюлетини и със специализирани устройства за машинно гласуване, приети с Решение № 2655-МИ от 12 октомври 2023 г., се изпълняват само в частите относно гласуването с хартиени бюлетини.

11.09.2023

Заседание на ОИК-Омуртаг

На 12.09.2023 година от 16,30 часа в ст. №20 в сградата на общинска администрация Омуртаг ще се проведе заседание на ОИК-Омуртаг.

11.09.2023

Съобщение

Определени са населените места, в които ще се провеждат избори за кметове на кметства на 29 октомври 2023 г.

с.Беломорци

с.Българаново

с.Великденче

с.Величка

с.Веренци

с.Веселец

с.Висок

с.Врани кон

с.Голямо Църквище

с.Горна Хубавка

с.Горно Козарево

с.Горно Новково

с.Горско село

с.Долна Хубавка

с.Долно Козарево

с.Долно Новково

с.Звездица

с.Зелена Морава

с.Змейно

с.Илийно

с.Камбурово

с.Кестеново

с.Козма Презвитер

с.Красноселци

с.Могилец

с.Обител

с.Панайот Хитово

с.Паничино

с.Петрино

с.Плъстина

с.Птичево

с.Пъдарино

с.Първан

с.Рътлина

с.Станец

с.Угледно

с.Церовище

с.Чернокапци

още съобщения

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 156 / 29.11.2023

  относно: Решение за последващи действия от страна ОИК-Омуртаг по административно дело № 215/2023 по описа на Административен съд- Търговище и упълномощаване на адвокат относно процесуално представителство и защита пред Върховен административен съд- София

 • № 155 / 13.11.2023

  относно: Упълномощаване на член на ОИК-Омуртаг относно процесуално представителство и защита пред Административен съд-Търговище

 • № 154 / 05.11.2023

  относно: Упълномощаване на адвокат относно процесуално представителство и защита пред Административен съд-Търговище и Върховен административен съд- София

всички решения